การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          เครือข่าย eduroam ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือ เครือข่ายไร้สายที่มี SSID ชื่อว่า "eduroam" ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้ได้คือนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกกับ eduroam

 

การใช้งาน eduroam ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          นักศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย eduroam ได้ ณ สถานศึกษาที่ท่านไปเยือน โดยเลือกชื่อเครือข่ายไรสายที่มี SSID ชื่อว่า "eduroam" และใช้ SSO ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในการเข้าใช้งาน

 

นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีสิทธิ์ใช้งาน eduroam ต้องมีสถานะดังนี้

          1. เป็นนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          2. เป็นบุคลากรที่ยังทำงานอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550