ติดต่อเรา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ. เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel : 0 3426 1083

Fax : 0 3426 1061 (Auto)

e-mail : cic@npru.ac.th

เบอร์ภายใน

ติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในสำนักฯ

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์   โทร 3711
สำนักงาน (งานเลขานุการ)  โทร 3712
งานซ่อมบำรุง โทร 3716
งานเครือข่ายและการสื่อสาร โทร 3714
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 3715
บริการครบวงจร โทร 3710
มอนิเตอร์กล้องวงจรปิด โทร 3718
ผลิตสื่อ/อีเลิร์นนิง โทร 3719